СИГУРНОСТ

Моята детска градина е проектирана и изградена с най-голяма грижа за сигурността на децата. Всички неща в нея са според изискванията на най-новите наредби с големи и сложни имена:

  • Норми за проектиране на детски и учебно възпитателни заведения;
  • Наредба 3 на РИОКОЗ за здравните изисквания към детските градини;
  • Наредба 7 на МОН за откриване на частни детски градини;
  • Наредба Iз–1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 

Дворът ни има ограда, през която никой не може да премине и портата се заключва, за да си играем само вътре.

В двора имаме много хубави играчки, които отговарят на специалната Наредба за проектиране и експлоатация на такива неща.

За нашата сигурност се грижи и СОТ.